Etikostretká v Rehane s Jankou Kušnírovou

Updated: Jan 30, 2020

Janka Kušnírová:

Keďže tu máme zimu a s ňou i viac priestoru na oddych, štúdium, čítanie, spoznávanie sa a menenie stratégií, pripravila som semináre, ktoré sa budú konať 1x mesačne od 9 hodiny do cca 17 hodiny. Budú plné informácií , cvičení, konzultácií, ale i smiechu, radosti a uvoľnenia. Pokiaľ by ste mali záujem, s radosťou mi píšte, rada Vám odpoviem na Vaše otázky.

Počas seminárov si budeme čoraz viac uvedomovať svoje stratégie, ktoré používame počas nášho života. Porozumieme sebe a i stratégiám ľudí v našom okolí. Pochopíme i to ako my sami ovplyvňujeme naše deti a aké masky im cez naše správanie vkladáme do života.


Viac o Janke: https://vedantasatjagraha.wordpress.com/Ďalšie info👉

Kedy? Pozrite dátumy v udalosti

Kde? Rehan Fyzio, SNP 763, Nová Dubnica

Čas? 9:00-17:00 (1 a pol hodiny obed. pauza)

Cena? 40€ /osoba/ 1 sedenie

Platba? Záloha 20€ vopred po prihlásení, zvyšok osobne. Prihlasujte sa, prosím, výhradne cez správu na Facebooku, alebo mailom na rehanfyzio@gmail.com

Počet účastníkov? Min. 8, max. 12

Skupina bude uzavretá, bude možné sa prihlasovať počas prvých dvoch seminárov, potom sa skupina uzavrie a nebude to možné. Treba si pozorne pozrieť dátumy - semináre sú v soboty a 2 nedele. Je možné vynechať max. 2 stretnutia

Etikoterapia je metóda, ako rozpoznať narušené vzťahy, či už k ostatným alebo sám k sebe. Etikoterapia v narušených vzťahoch vidí príčinu nerovnováhy, ktorá človeku poškodzuje zdravie a bráni žiť spokojný život. Zdravie má pre človeka nevyčísliteľnú hodnotu. Už len vďaka nádche je ovplyvnená kvalita nášho každodenného prežívania. Telo je dokonale prepojený organizmus. Ak prestane fungovať čo i len jeho najmenšia súčasť, skôr či neskôr sa to prejaví na fungovaní celku. Venujeme sa : zdravej životospráve, cvičíme, a i napriek nášmu zodpovednému prístupu k vlastnému zdraviu či telu : sa stane, že ochorieme. Avšak každé ochorenie je signálom, ktorý by sme si mali všímať. Lieky potlačia príznaky choroby, podstatné je však odhaliť príčinu. Liekmi môžeme opraviť to, čo je pokazené navonok, ale vo vnútri si musíme upratať každý sám. Pokiaľ neporiadok necháme v duši, ochorenia sa k nám budú vracať ako bumerang. Je to ako s autom: keď nám zasvieti červená kontrolka na aute: máme viaceré možnosti: buď ju prelepíme až ju nevidíme, alebo si ju nebudeme všímať s nádejou, že zhasne, alebo pôjdeme k automechanikovi ktorý nám diagnostikuje príčinu a opraví ju.

Náchádza priame súvislosti medzi vnútorným sebaprežívaním a zdravotným stavom. Odhaľuje teda hlboké príčiny ochorení, ktoré majú psychosomatický pôvod. Odkrýva, aké sú dôsledky negatívnych emócií, ako nespokojnosť, bezmocnosť, hnev, nenávisť, ignorácia, pýcha, smútok, pohŕdanie, závisť, žiarlivosť, strach, a učí, ako zmeniť svoje postoje a zmeniť tak kvalitu svojho života.
Témy seminárov:

1. Seminár

15.2.2020

Učíme sa rozpoznávať toxické emócie. Budeme sa učiť rozpoznávať príčiny a následky toxických emócií. Sú to emócie, ktoré nám poškodzujú zdravie. Povieme si aké následky má transformácia týchto emócií na pozitívne emócie: čiže zdraviu podporujúce emócie. Precítime si porozumenie. Do hĺbky si prejdeme prvé 2 zranenia duše : odmietnutie, opustenie (naučíme sa ich rozpoznávať cez správanie, fyzické príznaky a povieme si aj v ktorom období nášho života sme si tieto dve zranenia otvorili či otvorili sme ich našim deťom)

2. Seminár

28.3.2020

Učíme sa rozpoznávať naše stratégie v živote a povieme si možnosti ako môžeme zmeniť stratégie na zdraviu podporujúce stratégie. Do hĺbky si prejdeme ďalšie dve zranenia duše: poníženie a zradu ( naučíme sa ich rozpoznávať cez správanie, fyzické príznaky a povieme si v ktorom období nášho života sme si tieto dve zranenia otvorili či otvorili sme ich našim deťom)Aplikovanie osvojených poznatkov v praxi, zmena stratégií, ktoré nepodporovali naše zdravie na podporujúce stratégie. Cvičenia a práca s vnútorným dieťaťom.

3. Seminár: Prvá čakra : Kto som?

26.4.2020

Prvú čakru podporuje rod a rodina. Prejdeme si havajskú mapu rodu a rodiny. Porozumieme našim vzťahom s rodičmi, súrodencami, partnermi, deťmi. Toxické emócie ktoré prvú čakru oslabujú sú : Strachy ( strach z odmietnutia, z opustenia, zo zlyhania, nedostatku, bezmocnosti, zo smrti) Podporujúce emócie : sú sebadôvera a dôvera. Prejdeme si cvičeniami kde sa budeme učiť rozpoznávať naše strachy, vidieť rovinu a následky našich strachov: v emočnej rovine ale i na telesnej úrovni nášho života. Podporíme si našu sebadôveru a dôveru. Hoponopono – úvod do hoponopono : robiť správne veci správne

4. Seminár: Druhá čakra: Čo cítim?

24.5.2020

Druhú čakru podporuje radosť a šťastie. Urobíme si cvičenia smiechu ( otvoríme a osvojíme si cez cvičenia pocit radosti a smiechu) Toxické emócie ktoré druhú čakru oslabujú : sú vina, negatívne emócie. Pocity viny sú emócie sebadeštrukčného stavu. Ako reagujeme na vinu? Kde v nás sa vina hromadí. Prijímame svoje emócie? Keď sa cítime vinný alebo hádžeme vinu na iných : pociťujeme šťastie? Energia nám stúpa cez pocit radosti alebo klesá? Čo je za tým, že sa cítime vinný? Za čo sa cítime vinný? Hľadáme v živote riešenia alebo vinníkov? Ako nás ovplyvňuje sebadeštrukčný program.

5. Seminár: Tretia Čakra: Ako konám?

13.6.2020

Tretiu čakru podporujú: Sila, moc a vôľa. Téma tretej čakry je prevzatie zodpovednosti: cez priestor ako konám, čo myslím a rozprávam. Je moja myseľ, moje slová a moje konania v integrite s tým čo žijem? Viem prevziať zodpovednosť za to čo žijem ( vo svojom vnútri a navonok)? Emócie ktoré tretiu čakru a i orgány s ňou spojené oslabujú sú: bezmocnosť, hanba a stud. Mám pocit bezmocnosti? Kedy? V akých situáciach? Čo vo mne nemá silu? Mám vôľu robiť veci inak? Za čo sa hanbím? Čo vo mne vyvoláva pocit hanby či studu? Aké stratégie ešte stále používam? Z akého priestoru konám vo svojom živote? Som scenáristom, režisérom i hercom vo svojom živote. Prímam život taký aké je či mám voči nemu výhrady? ( Cvičenia na tému tretej čakry ako i otváranie cez EFT)

6. Seminár: Štvrtá čakra : Ako milujem?

5.9.2020

Štvrtú čakru podporujú : Pokoj, láska, súcit. Téma štvrtej čakry je láska: Mám sa rád/a taký/ú aká/ý som? Prímam sa so všetkými svojimi dostatkami i nedostatkami? Som so sebou v spojení? Alebo som v smútku, žiali a ľútosti? Som súcitná/ý k sebe i ostatným? Ľutujem seba a iných alebo súcitím. Emócie ktoré oslabujú štvrtú čakru: sú smútok, žiaľ a ľútosť. Ktoré pramenia z bezmocnosti, hanby, viny a strachov. Sú to emócie ktoré oslabujú všetky čakry pod srdečnou čakrou.

7. Seminár : Piata čakra: Ako sa vyjadrujem?

10.10.2020

Piatú čakru podporujú : tvorivosť, kreativita a autentickosť. Som sám sebou? Viem už kto som a preberám za to zodpovednosť? Vnímam svoje city a pocity a viem ich autenticky vypovedať? Viem s nimi pracovať? Som kreatívny vo svojom živote? Čo tvorím? Som už v priestore tvorenia si svojho života? Či ešte stále plávam v situáciách ktoré prežívam každý deň? Emócie ktoré oslabujú piatu čakru sú bludy, lži a sebaklamy. Otvára sa mi pomyselný závoj mojich bludov, klamov a sebaklamov? Vchádzam do priestoru pravdy o sebe a živote? Alebo som ešte stále manipulátorom a manipulujem seba i ostatných s tým aby mne dobre bolo? Aké pocity mám každý deň? Čo tvorím a vytváram? Čo odovzdávam svetu i ľuďom okolo mňa?

8. Seminár: Šiesta čakra: Čo vidím?

7.11.2020

Šiestu čakru podporujú : Rozprávanie Pravdy, manifestácia, integrita, cnosti. Som v integrige s tým čo myslím, rozprávam a konám? Manifestujem svoje myslenie ( PRAVDU) vo svojom živote? Rozpoznávam už pravdu o sebe? Dokážem byť súcitná, láskavá ku sebe i iným? Alebo si žijem v ilúziách, preludoch a v tme? Šiestu čakru oslabujeme cez sebanenávisť, sebaodmietanie, sebaspochybňovanie, sebamanipuláciu a sebavydieranie. Kde toto všetko vo svojom živote ešte používam? Koľko sebadeštrukčných programov som rozpoznala a koľko ešte v sebe mám? V ktorých oblastiach svojho života ešte žijem v ilúzii a preludoch a nie v pravde. Kde vo mne je ešte stále tma? A ako môžem otvoriť dvere do pravdy? Manifestujem vo svojom každodennom živote tvorivosť, pokoj, lásku, súcit, silu, vôľu, radosť a šťastie cez dôveru v seba a život alebo ešte stále ma riadia strachy, programi, vina, hanba, bezmocnosť, žiaľ, ľútosť, bludy a lži? Na koľko som už prebrala zodpovednosť za svoj život? ( Cvičenia, rituály)

9. Seminár : Siedma čakra : Ako žijem?

12.12.2020

Siedmu čakru podporujú: Celistvosť, úplnosť, naplnenie, jednota a všetky podporujúce emócie ktoré sme sa učili v predchádzajúcich stretnutiach. Budeme spoločne cez cvičenia a rituály ešte rozpoznávať naše priestory odporu - programy. Siedmu čakru oslabujú : prázdnota, ničota, závislosti, zlozvyky, stratenosť: pokiaľ by sme sa dostali cez toxické emócie ktoré sme si rozoberali počas našich stretnutí až sem : môže dôjsť až k pocitu straty zmyslu života. Tak na ktorej strane kráčame? V ktorých emóciách sa nachádzame. Zopakujeme si zranenia, prejdeme si následnosť... cvičenia, rituály. Prijmeme život taký aký ho máme? Na koľko sme dokázali pochopiť a zmeniť svoje stratégie?

Tešíme sa na Vás! ♥


Naše kontakty:

📱 0907 568 443

💻 rehanfyzio@gmail.com

⌨️ www.facebook.com/rehanfyzio

📸 www.instagram.com/rehanfyzio

🖥 www.rehanfyzio.sk

🗺 SNP 763, Nová Dubnica

🖱www.eshop.rehanfyzio.sk

127 views0 comments